Direct naar

Kwaliteit en samenwerking

Groepspraktijk Thomassen is krachtens het besluit wtzi toegelaten tot de basis ggz en de sggz. De praktijk beschikt over de volgende registraties:
 • eerste lijnspsycholoog Nip,
 • 5 registraties gz-psycholoog
 • registratie psychotherapeut

Basis GGZ Keurmerk

Praktijk Thomassen voldeed in 2016 als eerste vrijgevestigde GGZ praktijk in Nederland aan alle voorwaarden voor het Keurmerk Basis GGZ. Ook in 2024 hebben we dit keurmerk nog steeds. Keurmerknormen
 1. De behandeling van de cliënt berust op gezamenlijke besluitvorming van de cliënt en de behandelaar
 2. De GBGGZ-aanbieder werkt systematisch en evidence-based volgens de meest actuele richtlijnen, zorgpaden, kwaliteitsstandaarden en –modulen
 3. De GBGGZ-aanbieder integreert terugvalpreventie in de behandeling
 4. Zorg aan cliënten met chronische problematiek is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en het verbeteren van het functioneren van de cliënt
 5. De GBGGZ-aanbieder is transparant, bereikbaar en beschikbaar voor de cliënt
 6. De GBGGZ-aanbieder neemt de cliënt en diens netwerk als uitgangspunt van de behandeling
 7. De GBGGZ-aanbieder past in de regel een blended behandelwijze toe
 8. De GBGGZ-aanbieder verbetert zichzelf door cliëntervaringen en behandeleffecten te monitoren en te evalueren
 9. De GBGGZ-aanbieder draagt bij aan het verder ontwikkelen van de GBGGZ

Kwaliteitsstatuut

NIP visitatierapport

» Bekijk hier het rapport

LVVP visitatierapport

» Bekijk hier het rapport

Aangesloten bij

Beroepsverenigingen
 • NIP (Nederlands instituut voor psychologen)
 • LVVP (Landelijke vereniging voor eerstelijns psychologen)
Partners in de zorg
 • Wijteam Groningen
 • Huisartsen Groningen
 • Studentenartsen Groningen
 • Huisartsenpraktijk Warffum
 • Medisch Centrum Noord-Ooster
 • Districts Huisartsen Vereniging
 • GPC – Groninger Psychologen Coöperatie
 • ELANN – Eerste Lijns Advies NoordNederland
 • Crisisdienst
 • Alle zorgverzekeraars
 • Praktijkdata
 • Zorgiq
 • Therapieland
 • Stichting kwaliteit in de Basis GGZ
 • Embloom

We houden ons aan de beroepscode van NIP en de wet WGBO, wet op de geneeskundige behandel overeenkomst.

Behandeling, effectmeting, praktijk- en dossiervoering vinden plaats conform de richtlijnen van het LVE kwaliteitsbeleid. Door middel van intercollegiale toetsing, intervisie en bijscholing zijn we al ruim 40 jaar bezig met kwaliteitsontwikkeling en innovatie.

Ons zorgtraject is “blended care” en stepped opgezet en in onze zorgtrajecten gebruiken we de best evidence zorgprogramma’s en het beste diagnostisch classificatiesysteem (dsm 5).
Door middel van cliënt-tevredenheidsonderzoek (GGZ thermometer, CQ-Index), effectonderzoek en externe visitatie op praktijk en dossiervoering, streven we ernaar onze zorgtrajecten praktijk- en dossiervoering voortdurend te verbeteren.

We werken in de eerste lijn nauw samen met huisartsen, psychologen, lichaamsgerichte therapeuten, voedingsdeskundige en bewegings- en fysiotherapeuten. Tevens hebben we korte lijnen met de tweede lijn psychiater en GGZ.
Berni heeft kwaliteitsystemen opgezet voor diverse beroepsverenigingen en een HKZ traject geleid binnen de GGZ.

Onze praktijk richt zich op het bieden van kwaliteit en bereidt zich voor op certificering in de eerste lijn, zodra dat mogelijk is. Via onze website willen we cliënt en verwijzer zo goed mogelijk informeren en transparant zijn in wat wij aan zorg te bieden hebben en welke kwaliteit u van ons mag verwachten.

Privacy

Met vertrouwelijke gegevens wordt discreet omgegaan. Psychologen zijn, net als artsen, gebonden aan hun beroepsgeheim. Dat betekent dat er niets over de cliënt of de inhoud van de gesprekken besproken mag worden met derden, tenzij de cliënt expliciet en schriftelijk toestemming geeft. Vanuit het oogpunt van continue zorg hebben wij graag contact met de huisarts, maar alleen met uw toestemming vindt contact plaats. Ook contact met andere verwijzers of met een bedrijfs-of verzekeringsarts geschiedt slechts met uw toestemming.

Klachten

Als u een klacht heeft, verzoeken wij u deze te bespreken met uw behandelaar, eventueel met een collega uit de maatschap. Als de klacht op deze wijze niet opgelost kan worden, kunt u zich richten tot de onafhankelijke klachtencommissie van het NVPA te Uden via telefoonnummer 0413 – 330680 of tot de onafhankelijk klachtencommissie van de NIP via telefoonnummer 020-4106222.

Cliënttevredenheid 2023
(CQ – index 5.1)

Totaal 4,7 (bereik is 0 – 5 )
Bejegening 4,9 (bereik is 0 – 5 )
Samen beslissen 4,8 (bereik is 0 – 5 )
Uitvoering behandeling 4,5 (bereik is 0 – 5)

Het algehele rapportcijfer van de CQi dat men geeft voor de behandeling is een 8.6 (bereik 0-10).
Praktijk Thomassen voert 
jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uit om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de praktijk, de behandeling en de therapeutenDe resultaten van dit onderzoek geven zowel aan nieuwe cliënten als aan zorgverzekeraars een transparant beeld van de prestaties van de hulpverleners en van de praktijk als geheel. In 2018 is de nieuwe methode gebruikt in onze praktijk: de CQ-index.

Onze cijfers zijn al jaren stabiel en zijn ten opzichte van 2018 zelfs licht gestegen. Cliënten zijn heel tevreden met onze behandeling. Wij vinden deze cijfers heel belangrijk en evalueren deze cijfers meerdere malen per jaar met het team. Tijdens intervisie bijeenkomsten bespreken we altijd hoe het beter kan en hoe we dit kunnen implementeren.
Daarom hebben we besloten om weer gebruik te maken van de SRS (Session Rating Scale) waarop de client na iedere sessie kan aangeven hoe hij de bejegening ervaren heeft, of er tijdens de sessie is gesproken waarover de client wilde spreken en of de aanpak tijdens de sessie de juiste is geweest. Zodat we ook tussentijds de kwaliteit van onze behandeling kunnen meten.

In voorgaande jaren hebben we gebruik gemaakt van de GGZ Thermometereen veel gebruikte en goed gestandaardiseerde vragenlijst binnen de Geestelijke Gezondheidszorg. De lijst is ontwikkeld door het Trimbos instituut en bestaat uit 16 vragen in categorieën: informatie, inspraak, hulpverlener en resultaat. De door ons verstuurde versie is aangevuld met een aantal extra vragen. Uit het onafhankelijke cliëntevredenheidsonderzoek onder cliënten van onze praktijk, blijkt bovendien dat cliënten de totale behandeling waarderen met een 8,25.